Slide 1

การแข่งขันกีฬาสายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14

Slide 2

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

Slide 3

พิธีลงนามการรับ - ส่งมอบระบบสาธารณูโภคและระบบสาธารณูการ

ข่าวเด่น
ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ
ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง"
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดให้มีโครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ ภายใต้ชื่อ "กาดหมั้วคนเมือง" ณ ถนนสายหน้าวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  >> อ่านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ