กองช่าง อบต.แม่ปะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินโครงการบ้านเอื้ออาทร

สำนักงานเคหะชุมชนกำแพงเพชรเชิญคณะกรรมการ 3 ฝ่าย (อบต.แม่ปะ สภาอบต.แม่ปะ สำนักงานเคหะฯ) เข้าตรวจสอบทรัพย์สินก่อนมอบโอนให้อบต.แม่ปะดูแลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ