การแข่งขันกีฬา สายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.องค์การบริการส่วนตำแม่ปะได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนบลแม่ปะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"สายใยรักเกมส์ ครั้งที่ 14" ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ