ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง" เปิดตลาด 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการถนนคนเดินเมืองแม่ปะ "กาดหมั้วคนเมือง" เปิดตลาด 3 กุมภาพันธ์ 2560 นี้  >> อ่านต่อ

กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ร่วมกับ ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ และ ศูนย์การเรียนรู้ปารมี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทั่วชุมชนสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ โดยเก็บขยะตั้งแต่บริเวณหน้าขนส่งแม่สอด เส้นตรงผ่านหน้ามามาโฮมมาร์ท ถึง บริเวณหน้าโรงแรมเซนทารา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร #องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรมรณรงค์จัดการขยะสร้างสำนึกให้ชุมชน
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดกิจกรรมรณรงค์จัดขยะสร้างสำนึกให้ชุมชนโดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและเด็กนักเรียน พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  >> อ่านต่อ

ทัศน์ศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ
วันศุกร์ที่8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00น. นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้นำนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะทั้ง5โรงเรียนร่วมเข้าชมภาพยนตร์ในเครือegvโลตัสแม่สอดเพื่อเปิดเป็นการเปิดโลกทัศน์ศึกษาของนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ  >> อ่านต่อ

จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายกองค์บริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบล และผู้สูงอายุ รวมไปถึงชาวบ้านและเด็กนักเรียนในเขตตำบลแม่ปะเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปโดยงานนี้จัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดทำแผนชุมชน โดยมีแกนนำผู้นำชุมชนเข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทร
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดทำแผนชุมชน โดยมีแกนนำผู้นำชุมชนเข้าร่วมจัดทำแผนชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทร  >> อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอ แม่สอด ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ
วัน อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลแม่กุ อำเภอ แม่สอด ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ  >> อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในการพิจารณา "แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562"
วัน อังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในการพิจารณา "แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562" ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นายกมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมปะมีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบลลงพื้นที่ 11 หมู่บ้านเพื่อแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

เดินรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่
วันอังคารที่31พฤษภาคม2559 เวลา 09.00น.นายกมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้ร่วมกันกับชาวบ้านประชาชน นักเรียน พื้นที่ตำบลแม่ ร่วมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ภายในชุมชน โดยมีสโลแกรนที่ว่า "เลิกสูบ ก็เจอสุข"  >> อ่านต่อ

จัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่ปะ
วันศุกร์ที่27พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดประชาคมตำบลแม่ปะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่ปะโดยมีแก่นนำชุมตำบลแม่ปะ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในตำบลแม่ปะเข้าร่วมประชาคม ณ.เวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

พิธีลงนามการส่ง -รับมอบ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรตาก (แม่สอด) ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
วันอังคารที่24พฤษภาคม 2559 เวลา10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะนำโดยท่านนายกมานพ ยะเขียว นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้ทำพิธีลงนามการส่ง -รับมอบ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรตาก (แม่สอด) ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารชุมชน 3 เข้าร่วมและมี ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนบ้านเอื้ออาทรและคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นพยานในการลงนาม  >> อ่านต่อ

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 นายกมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมปะมีนโยบายให้ข้าราชการ พนักงาน ส่วนตำบลลงพื้นที่ 11 หมู่บ้านเพื่อแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เเละผู้ป่วยติดเชื้อในเขตตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูองค์การส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  >> อ่านต่อ

1 2 3 4

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ