ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนา 2 ช่วงบ้านนายสมบัติร ขันต๊ะ หมู่ 7 บ้านหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ