ประกาศ อบต.แม่ปะ เรื่องประมูลจ้างก้อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ