สื่อประชาสัมพันธ์ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าได้อย่างไร"
ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
 

 

 

ตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ : สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 
 
ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการ
 
 
 
ตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
 

 
 
ตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ

 
 
ตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77
 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ