องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ต๊ะทองคำ กำนันตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ทีจัดโครงการวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.แม่ปะ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนกลุ่มสตรีจาก 11 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ปะเข้าร่วมงาน ที่ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

 

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโนวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุครบ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป โดยภายในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง, เปิดกรวยดอกไม้, กล่าวคำอาเศียรวาท เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลฯ และวันแม่แห่งชาติ, ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น ประจำปี 2558”, กิจกรรมโดย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะด้วย

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ