ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16*30 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ