ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง ประกาศผลการประเมินการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำปี 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

เรื่อง ประกาศผลการประเมินการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำปี 2560

 

ดาวโหลดรายละเอียดประกาศ https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5B95F9AB1


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ