ประชุมคณะกรรมการยกร่างขัอบัญญัติ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติ เกี่ยวกับสารธารณสุข ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยมีข้าราช ผู้นำองค์กรท้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่มในการประชุมครั้งนี้

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ