พิธีลงนามการส่ง -รับมอบ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรตาก (แม่สอด) ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ