ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีอบต.แม่ปะ ประจำปี 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น

? โรงเรือน หมายถึง บ้าน อาคาร ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ

? สิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่าง เช่น ท่าเรือ สะพาน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะก่อสร้างติดที่ดินเป็นการถาวร

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1.เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบภรด.2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

2.พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ แจ้งรายการต่างๆ ดังกล่าวไปยังพนักงานเก็บภาษี ให้พนักงานเก็บภาษีแจ้งรอการประเมินภรด.8 ไปให้ผู้รับประเมินทรัพย์สิน

 

 

3.เมื่อผู้รับประเมินได้รับแจ้งรายการประเมินภรด.8 แล้ว ต้องไปชำระภาษีต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

4.ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดถือเป็นค่าภาษีค้างชำระต้องเสียเงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม

- ภายใน 1 เดือน เพิ่ม 2.5% ของค่าภาษี

- ภายใน 2  เดือน เพิ่ม 5%   ของค่าภาษี

- ภายใน 3 เดือน เพิ่ม 7.5%  ของค่าภาษี

- ภายใน 4 เดือน เพิ่ม 10%   ของค่าภาษี 

                      ถ้าไม่ชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่ครบ 30 วัน (รับแจ้งประเมิน) ให้พนักงานเก็บภาษีรายงาน นายกอง์การบริหารส่วยตำบลทราบ เพื่อสั่งให้ดำเนินการยึดทรัพย์ของผู้ค้างชำระภาษี มาขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่ง (มาตรา 44)

 


 

ภาษีป้าย

                      ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือบริการอื่น ไม่ว่าแสดงหรือโฆษณาไว้บนวัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมานที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

                      การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

                      เจ้าของป้าย ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย จะต้องยื่น แบบภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี (แบบภ.ป.1)

การประเมินค่าภาษีป้าย

1.ป้ายที่แสดงภาษาไทยล้วน คิด 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

2.ป้ายที่มีภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิด 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

3.ป้ายดังต่อไปนี้ คิด 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

   enlightened  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย

   enlightened   ป้ายที่มีอักษรไไทยอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4.ป้ายตาม 1. , 2. และ 3. ข้างต้น เมื่อคำนวณแล้วมีอัตราที่ต้องเสียภาษีป้ายต่ำกว่า 200 บาท/ป้าย ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาทเป็นอย่างต่ำ

 "หมายเหตุ การคำนวณภาษีป้ายให้ใช้ กว้าง x ยาว (เซนติเมตร)"

            

เงินเพิ่ม

1.ไม่ยื่นแบบภานใน 31 มีนาคมของทุกปี ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ ได้ยื่นแบบก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องประเมินเพิ่ม

3.ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนที่ต้องเสียภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

 

กรณีติดตั้งป้ายใหม่

      ⇒ติดตั้งระหว่าง

⇒ม.ค. - มี.ค. ให้คิด 100%  ของค่าภาษี

⇒เม.ย. - มิ.ย. ให้คิด 75%   ของค่าภาษี

⇒ก.ค. - ก.ย.  ให้คิด 50%    ของค่าภาษี

⇒ต.ค. - ธ.ค. ให้คิด  25%    ของค่าภาษี

 


 

ภาษีบำรุงท้องที่

ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดินหรือให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

การพิจารณาราคาที่ดิน ให้คณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลา 4 ปี

ระยะเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีป้ายภายใน เดือน เมษายน ของทุกปี

 

เงินเพิ่ม

1.ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องเสียภาษี

2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินภาษีน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษีที่ประเมินเพิ่ม

3.ไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของเงินที่ต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่

เดือน

 

ติดต่อสอบถาม

งานจัดเก็บรายได้ได้ในวันเวลาราชการ

โทร 055533126 ต่อ 17

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ