คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในการพิจารณา "แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562"

วัน อังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ในการพิจารณา "แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562" ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ