องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร และยังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ