ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ

ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลแม่ปะ

รายละเอียด :เพื่อการดำเนินการแก้ไขดพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับข้อห้ามในข้อบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากหรือบางประเภทในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 121 ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญประชุมประชาชนในตำบลและบุคคลที่สนใจ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ วัดเวฬุวัน หมุ่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ เวลา 09.30 น.

**สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือเชิญประชุมตามลิ้งค์ด้านล่าง**

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A17_11_60.pdf


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ