รายชื่อสมาชิกสภา อบต.แม่ปะ

 

 

นางนัฐพิมล ปาคำมา
ประธานสภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 1

 
 

นางชนาพรรณ กุลสินธิ์
รองประธานสภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 2

 

นายถนอม ผัดอ่อนอ้าย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 1

 

นายรังสิต ไชยยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 2

 

 

 

 

 

 

นายไพรวัลย์ กอบฝั้น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 3

 

นายนพพร มีบุญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 3

นายอานนท์ ปัญญาเหมื่น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 4 

 

นายอินจันทร์ นาบุญเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 4

นายประสิทธิ์ แจ้งชาติ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่5

 

นายสงกรานต์ อินต๊ะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่5

นายสมคิด แก้วทอง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 6

 

นางสาวอรทัย ประเสริฐสมบูรณ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 6

นางศรีเกียว แสนบุญเรือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 7

 

นายสมชาย คำพีสินธุ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 7

นายสกุล งามตำตา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 8

 

นายนพดล สีจ๊ะแปง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 8

นางขนิษฐา ต๊ะทองคำ
เลขานุการ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่9

 

นายพูลผล อินทรจักร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 9 

นายอธิปัตย์ นันทหาร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 10

 

นายทวี กัณฑวงศ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 10

นายสมศักดิื เทพมงคล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 11

 

นายบุญทรง กิ้งคำปา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 11

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ