สำนักปลัด

 

 

 

 

นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

 

 

 

 

 

นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

นายทยากร  รุจนวรากูร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอริชญา บุญนายืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกีรต ทัพสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธนกฤษณ์ ธรรมลักษณ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวนกชเนตร วงษ์ปางมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายอมรวิชช์ คำมูล
ผู้ช่วยนิตกร

นายสมหมาย ชูจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางบุปผา ดวงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรศักดิ์ เรือนใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

นายสาวอัมพิกา ประสมเพชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางทองคำ มโนวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวสันต์ แสนอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายณรงค์ศักดิ์ นันทหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

   

 

 

   

 

     
     

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ