สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

นายประสาน มั่นมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

 

 

 

 

 

 

นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

นายทยากร  รุจนวรากูร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอริชญา บุญนายืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกีรต ทัพสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุรชัย เปี้ยหลี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนกชเนตร วงษ์ปางมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายพันธ์ศักดิ์ ใจกัน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมหมาย ชูจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางบุปผา ดวงจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมควร สมคำปา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอมรวิชช์ คำมูล
ผู้ช่วยนิตกร

นายธีรศักดิ์ เรือนใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัย จิตหาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคำปัน หล้าบัววงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางทองคำ มโนวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสาวอัมพิกา ประสมเพชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวสันต์ แสนอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเพลิง กัวะแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสรนันท์ ชุ่มมอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณรงค์ศักดิ์ นันทหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

 

 

   
     
     

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ