กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

นางวีณา สุทธิประภา
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางจันทร์ตนา อิตุพร
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธัญชนก ยิ่งสี
นักวิชาการพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนวัฒน์ สุวรรควิสูตร์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนุชจรี ฉิมยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมัทนา หล้าลำปาง
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิณท์ชุดา ด้วงโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพิมพ์พลอย มาเอี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุมัลลิตา พรมมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ