กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวีณา สุทธิประภา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางจันทร์ตนา อิตุพร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวธัญชนก ยิ่งสี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายธนวัฒน์ สุวรรณวิสูตร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสาวปิ่นทอง แสนฟอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวอุษณี บุญกัน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนุชจรี ฉิมยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนุกูล เอี้ยงหมี
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิณท์ชุดา ด้วงโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุมัลลิตา พรมมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธงชัย ศีรีราษฎรตระกูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมาระวี มะริด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ