กองช่าง

 

  

 

 

 
นายสกุล ชมชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายอุเทน ชูชื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชัยณรงค์ สมานชาติ
นายช่างโยธา

นายยิ่งยศ บุญมาก
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวทัศนียา ราชจริต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรักษ์ทัย กันทา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย ศฤงฆ์อนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรัตนกำพล สายสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายพีรเดช ทิคำมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคนอง ชุมแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนโชติ ปันจักร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ