กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางศิริลักษณ์ เครือยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายพีระพงษ์ หรี่คม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมณีกานต์ เลิศระภีพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปุณณภา ปงก๋าวงศ์
นักวิชาการศึกษา

นายอภิชล เรือนใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

   

 

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ