กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐวุฒิ แต้มดื่ม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิรัญญา เสือสงวนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายประจักษ์ จันทร์รอด
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

นายสุบิน กันทา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจักรทิพย์ บุญทา
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายขวัญชัย ทัมทิมทอง
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุทัศน์ ศรีวิลัย
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแสงเดือน สว่างแก้ว
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสาโรจน์ แสนบุญเรือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญเท่ง เรือนใจดี
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภูมิชัย เรือนใจดี
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทองเพียร ชุ่มมอย
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

นายจันทร์คำ เขียวมณี
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกดนัย ยะเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายถนอม สุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุพจน์ สุ่นจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนรงค์ศักดิ์ สุแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสงัด แสนแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายแคล สุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ บุญทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายศรเพชร รักษ์เรือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายจันทร์ทิพย์ แสนอุดมปิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรชีัย สรีวิลัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายเอนก ชุ่มมอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวอัญญาภา ราชจริต
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ