ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 

 

 

 

 

 

นายจักรพงษ์ อวดร่าง
นักบริหารสาธารณสุข

 

นางสาวพิรัญญา เสือสงวนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประจักษ์ จันทร์รอด
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

นายสุบิน กันทา
พนักงานขับรถขยะ

 

 

 

 

 

 

นายจักรทิพย์ บุญทา
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นายขวัญชัย ทัมทิมทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นายสุทัศน์ ศรีวิลัย
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ บุญทา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวุฒิชัย พิณพงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสาโรจน์ แสนบุญเรือง
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นายบุญเท่ง เรือนใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นายภูมิชัย เรือนใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นายทองเพียร ชุ่มมอย
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายจันทร์คำ เขียวมณี
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอกดนัย ยะเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมบัติ แดงแจ้
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายถนอม สุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสุพจน์ สุ่มจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายกิตติพงษ์ เกิดแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายแสงเดือน สว่างแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสมกิจ วงษ์ปางมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสงัด แสนแก็ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายแคล สุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ