โรงเรียนผู้สูงอายุ

                                                              อบต.แม่ปะ เปิด "โรงเรียนผู้สูงอายุ" หลักสูตร 4 วิชา

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2556 นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่วัดใหม่คำมา หมู่3 บ้านแม่ปะใต้ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด โดยมีนายมานพ ยะเขียน นายก อบต.แม่ปะผู้บริหาร อบต.แม่ปะ และสมาชิกสภา อบต. กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน นายสุวัฒน์ กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นปีที่1 หลักสูตรชั้นต้น เน้นการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไป ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรกลาง เป็นการศึกษาเชิงลึกประกอบการฝึกปฏิบัติจริงและในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรชั้นสูง เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ประกอบการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แม่ปะ จัดการเรียนการสอนทุกวันอาคาร ตั้งแต่เวลา 09.00-12 .00 น. ณ ศาลาวัดใหม่คำมาหมู่ที่ 3 ต.แม่ปะ โดยมีการเรียนการสอนใน 4 วิชาหลัก ประกอบด้วยวิชาแนวคิดทางศาสนา วิชาการดูแลสุขภาพผู้สงอายุ วิชาวีถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาตามอัธยาศัยที่มีความสอดคล้องกับบริบทของเมืองแม่ปะ เพื่อสร้างผู้สูงอายุใน ต.แม่ปะให้มีคุณค่า ชราแบบมีคุณภาพต่อไป"รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าว ด้านนายมานพ กล่าวว่า การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สืบทอดหลักความดีตามแนวคิดของศาสนา สามารถเผยแผ่แนวคิดของศาสนาให้กับลูกหลานได้ต่อไป อีกทั้งยังให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี และถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้อื่นได้

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ