สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

    

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งของตำบลแม่ปะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  ตั้งอยู่เลขที่  686  หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแม่สอด  โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดประมาณ  3  กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก  โดยห่างจากตัวจังหวัดตาก  ประมาณ  90 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้   

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลแม่กาษา
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลนครแม่สอด
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลพะวอ
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลท่าสายลวด / สาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนมาร์

 

ตำบลแม่ปะมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด   198.325   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,953 ไร่ แยกจำนวนพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน

 

หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ มีพื้นที่  15.482  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง มีพื้นที่  12.78  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะใต้ มีพื้นที่  3.008  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก มีพื้นที่  29.632  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ มีพื้นที่  10.00 ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน มีพื้นที่  62.408  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว มีพื้นที่  14.064  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปะบ้านสัน มีพื้นที่  13.520  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 9 บ้านพระธาตุ มีพื้นที่  4.00  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 10 บ้านร่วมใจพัฒนา มีพื้นที่  18.662  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองบัวคำ มีพื้นที่  14.7648  ตารางกิโลเมตร

 

ภูมิประเทศ

        ตำบลแม่ปะ มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งตำบล นอกนั้นเป็นพื้นที่สูงและภูเขาในบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่ปะ และหมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ตู้ ATM 4 แห่ง
โรงแรม 8 แห่ง
รีสอร์ท 10 แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ก๊าซ 2 แห่ง 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 38 แห่ง
โรงสี (ม.1 (5 แห่ง) ม.2(2 แห่ง) ม.3,4,5,7 (แห่งละ 1) 11 แห่ง
ไซโลและสถานที่รับซื้อข้าว พืชไร่ 6 แห่ง

 

การศึกษาของประชาชนในตำบล/หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โครงการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการอื่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ หมู่ที่ 10 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง  หมู่ที่ 2  

       - โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 ได้แก่ 

               

 

ระดับประถมศึกษา        จำนวน 5 แห่ง 

1. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ  หมู่ที่ 8 

2. โรงเรียนบ้านแม่ปะ หมู่ที่ 2 

3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้  หมู่ที่ 3 

4. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก  หมู่ที่ 4 

5. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน  หมู่ที่ 6

ระดับมัธยมศึกษา          จำนวน 1 แห่ง 

1. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  หมู่ที่ 2

                - โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 

                - มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (แม่สอด)

- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่สอด  จำนวน 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ