ยุทธศาสตร์ อบต.

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

“ตำบลน่าอยู่  ประตูสู่เศรษฐกิจชายแดน  มีแผนและระบบจัดการตนเอง”

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 

         

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทางกายภาพ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. แนวทางพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึง
2. แนวทางพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่สาธารณะ 
3. แนวทางพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า
4. แนวทางพัฒนาผังเมืองและการควบคุมอาคาร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนา วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง             การจัดสวัสดิการสังคม
2. แนวทางการพัฒนาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต                  และทรัพย์สินและการจัดระเบียบสังคม
3. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3        การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนา วางแผนส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.แนวทางการจัดการขยะ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนา วางแผนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน
2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทำการเกษตรที่ยั่งยืน
3.แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5        การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปกรรมท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่       ให้ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
2. แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. แนวทางการพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6        การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนา วางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
2. แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงขั้นตอนการชำระภาษี และระบบการบริหารงานสำนักงาน
2. แนวทางการพัฒนา บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้
3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วม               โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ