ส่วนสวัสดิการสังคม

 

นางสาวอุไรวรรณ ภักดีนุกูลวิทยา
นักบริหารงานสวัสดิการ

นางสาวมนสิชา คงสมปราชญ์
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวปิ่นทอง แสนฟอง
เจ้าพนักงานธุรการ

   

 

นายภิเษก คำสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเนตรนภา บุญตาปวน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติ สืยสันติพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางรำไพ อู่ชมภูทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
     

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ