กองสวัสดิการสังคม

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพัชฏิ์ฐิญา วันธนานันต์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

นางสาววรัชยา หล้ามา
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวพิลาสลักษณ์ ดวงสันติสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายสมนึก หลวงแก้ว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายปรีชา ไชยทา
นักพัฒนาชุมชน

 

นางสาวสุจิญา ก่ำแสง
นักสังคมสงเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 


 

นางจันติ๊บ แหงมพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายสุเชษฐ์ มิฟองฟู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นางจันทร์แจ่ม เมืองติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ