ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง หมู่ 2

 

 

นางสาวบูรพา ใจเครือ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

นางคนึงนิจ พันธุ์เทียม
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

นางเจนจิรา ปันติ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวณัชชา สายชลจรูญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวยุพิน ชุ่มมอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางประณอม บุญชูช่วย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวชุลีพร สกุลดุษฏีสรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวฐิติรัตน์ บุญทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ