ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แฟ้มที่

มาตรา

รายละเอียดเอกสาร

สถานที่จัดเก็บแฟ้ม

หมายเหตุ

1

มาตรา 7 (1)

 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

 

 

 

 

ตู้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารชั้น 1

 

 

 

 

 

 

ขอดูรายละเอียด
 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
 องค์การบริหารส่วน
 ตำบลแม่ปะ

มาตรา 7 (2)

 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3)

 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ 
 ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7 (4)

 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน 
 ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้
 เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็น
 การทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

1

มาตรา 9 (1)

 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

2

มาตรา 9 (2)

 นโยบายและการตีความ

3

มาตรา 9 (3)

 แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ

4

มาตรา 9 (4)

 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
 รัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

5

มาตรา 9 (5)

 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

6

มาตรา 9 (6)

 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือ
 สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

7

 

 สัญญาอื่น ๆ

8

มาตรา 9 (7)

 มติ คณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
 กฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ
 รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
 ข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

9

มาตรา 9 (8)

 ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
 ของราชการกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ ให้
 ประชาชน เข้าตรวจดูได้

10

มาตรา 9 (8)

 สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.๑

11

มาตรา 9 (8)

 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

12

มาตรา 9 (8)

 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

13

มาตรา 9 (8)

 งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ