รายนามคณะผู้บริหาร

 

 

นายมานพ ยะเขียว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางบัวผัด แก้วทันคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปริฉัตร ธรรมลักษณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายภาณุวัฒน์ ยะเขียว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ