กระดานสนทนา
ดูแลเรื่องการเผาขยะ เผาไร่นา ในเขตชุมชนด้วย
Tok
เผาขยะ เผาไร่กันทุกวัน โดยเฉพาะตอนหัวค่ำกลิ่นมาแรงมากกระทบทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยง ซึ่งบ้านนายกเองก็อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกับการกระทำความผิด เผาขยะ เผาไร่ เผานา
ท่านได้ติดต่อกับบุคคลที่กระทำความผิดให้หยุดการกระทำนี้ หรือท่านคิดแก้ไขปัญหานี้หรือไม่?
ซึ่งเป็นหน้าที่ของ อบต. ที่ต้องดูแล ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไขปัญหาตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ในข้อที่ 7 กล่าวไว้ว่าคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และตาม อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในข้อที่
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
เพราะทุกวันนี้ประชาชนแม่ปะไม่มีสุขอนามัยที่ดีเลย และความจริงแล้วประชาชนไม่ควรจะเป็นคนคอยบอกว่า อบต. มีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบอะไรบ้าง
เจ้าหน้าที่ควรจักรู้ได้เองตามวิสัยที่พึงมี เพราะปัญหานี้เป็นมาเป็นเดือนๆแล้ว หากไม่ได้รับการแก้ไข คงต้องเพิ่งสื่อมวลชนแทน อบต. ที่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนโดยตรงแทน

 

  •  
  •      2019-02-10 20:26:02

    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

    โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ