กระดานสนทนา
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด
ชาวบ้านแม่ปะ

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหน้าสำนักงานขนส่งถึงอบต.แม่ปะ ช่วงระหว่่างที่ทำการก่อสร้าง มีการชำรุดของฝาท่อระบายน้ำหลายจุด ซึ่งบางจุดไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกว่าชำรุด ไม่ทราบว่่าต้องรองบประมาณซ่อมแซมหรือผู้รับเหมาก่อสร้างทางต้องซ่อมให้ หากไม่รีบดำเนินการแก้ไข ช่วงนี้เป็นการเปิดภาคเรียนของนักศึกษา อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดการสูญเสียหรือบาดเจ็บเพราะความประมาทเลินเล่อ อย่ามองข้ามความปลอดภัย 2019-06-18 16:26:36

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ