กระดานสนทนา
เทิดทูลสถาบัน
ร้อย ปจว.๒

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน2016-07-28 11:55:40
ร้อย ปจว.๒

พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย2016-07-28 11:57:05

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ